Ochrana osobních údajů - GDPR

Správce a zpracovatel osobních údajů osobních údajů je: Michaela Hložková, se sídlem 17. listopadu 1065, 277 11 Neratovice.

Text souhlasu

Zaškrtnutím políčka před odesláním formuláře, zapsáním dítěte do závodu ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018, souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

Jaké údaje budou zpracovány

Zákonných zástupců a registrovaných dětí: jméno a příjmení, e-mailová adresa, věk fotografie

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány 

Věk - pro rozdělení dětí do správné věkové kategorie, po závodu bude tento údaj anonymizován Jméno a příjmení - pro poskytnutí třetím osobám, např. pro výhru k vyzvednutí v obchodu, jinak bude údaj anonymizován 
Jméno a příjmení - vyhlášení výhry na místě, na internetu bude anonymizován
Emailová adresa - pro zasílání novinek kolem závodu a informací o článcích od pořadatelských webů Fotografie - budou použity k reportážím a článkům o závodech, také budou nahrány pro rodiče, aby si je mohly stahovat. Nebudeme děti ani dospělé na fotkách označovat, to musí udělat rodič sám. Fotografie budou uchovávány na dobu neurčitou. 

Přístup ke všem osobním údajům budou mít organizátoři akce

Osobní údaje obchodních partnerů, kterými jsou:

Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo, 
e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, IČO, DIČ bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely: 
Pro uzavření smlouvy, pro zasílání upozornění a oznámení týkajících se obchodního případu, 
Pro zasílání marketingových oznámení správce, 
Pro poskytnutí třetím osobám, kterými jsou účetní firma, aby je tyto osoby užily k následujícím účelům: správa a evidence účetních případů 
Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány 
Údaje potřebné k vedení účetnictví (čímž je i zaslání výhry poštou) a jiných zákonných povinností, budou spravovány po dobu stanovenou zákonem. 

Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány? 
Osobní údaje budou zpracovány: strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů; v písemné podobě

Cookies 
Využíváme služby Google Analytics, které používají a sledují cookies. My sledujeme pouze informace kolem návštěvnosti. Neuchováváme informace o IP adresách, ani jiných technických informacích, které tyto služby mohou stahovat. 
Od nás jdou cookies pouze k usnadnění uživatele k používání našich stránek. Tj. pro rychlejší načtení některých částí stránek, zapamatování hesla po nějakou dobu a pod. 
Neuchováváme informace o IP adresách, ani jiných technických informacích, které mohou cookies od uživatele obsahovat. 
Pokud nechcete cookies stopu zanechat je možné stránky prohlížet v anonymním režimu prohlížeče. 

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům
Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. 
Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů. 
Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR). 
Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ). 
Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat vyplněním formuláře na internetových stránkách na adrese https://michaelahlozkova.cz/gdpr nebo odesláním e-mailu na adresu misa@michaelahlozkova.cz. 

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR. 
Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely. 
Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat: strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů; v písemné podobě; 

Závěrečná ustanovení 
Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDRP. Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.